Yaksha guardian warrior at Phae City Pillar Shrine

Yaksha guardian warrior at Phae City Pillar Shrine

Yaksha guardian warrior at Phae City Pillar Shrine