Main altar at the Jui Tui Shrine

Main altar at the Jui Tui Shrine

Main altar at the Jui Tui Shrine