Entrance to the Saran Withi Bridge

Entrance to the Saran Withi Bridge

Entrance to the Saran Withi Bridge