Kota Bharu Central Bus Station (Jalan Pendek)
Bus Station Guides

Kota Bharu Bus Station (Jalan Pendek)

There are three bus stations in Kota Bharu: Terminal Bas Kota Bharu, 15050 Stesen Bas Ekspres, Jalan Hamzah Stesen Bas Kota Bharu, Jalan Pendek. This post is about Stesen Bas Kota Bharu, Jalan Pendek, which [Read more…]