The main beach in Ao Nang is 1.4 km long

The main beach in Ao Nang is 1.4 km long

The main beach in Ao Nang is 1.4 km long