Main shrine at Wat Mangkon Kamalawat

Main shrine at Wat Mangkon Kamalawat

Main shrine at Wat Mangkon Kamalawat